Suradnja s gospodarstvom

<b>PRUŽANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA:</b>
<i>Mr.sc. Vladimir Jakopec, pred.,dipl.ing.geod.</i>, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

<hr />

<b>KONZULTANTSKE USLUGE ZA IZRADU KONCEPTA I PRIPREMU MULTIMEDIJSKIH PROJEKATA- Ugovor o pružanju usluga sa Podravka d.d.</b>
<i>Mr. sc. Domagoj Frank, pred.</i>
<i>Mr. sc. Dragan Matković, v. pred. </i>

<hr />

<b>ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSATLACIJA – prva provjera i periodička ispitivanja električnih instalacija za niskonaponske električne instalacije prema normi HRN HD 60364-6:2007</b>
<b>ISPITIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE (GROMOBRANA) – vizualni pregled te ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje na građevinama </b>
<i>Mario Abraham, struc.spec.ing.el.</i>

<hr />

<b>OVLAŠTENA ZA VODITELJA STRUČNIH POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA – suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode</b>
<b>STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU – II STUPNJA – ovlaštenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava</b>
<i>Mr.sc. Lovorka Gotal Dmitrović, pred., dipl.ing.kem.teh.</i>

<hr />

<b>USLUGE KONZALTINGA ZA UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U ODNOSU NA NORMU ISO 9001:</b>
<i>Izv.prof.dr.sc. Živko Kondić</i>, lead auditor prema zahtjevima norme ISO 9001
<i>Doc.dr.sc. Krešimir Buntak</i>, lead auditor prema zahtjevima norme ISO 9001

<hr />

<b>ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA:</b>
<i>Željko Kos, struč.spec.ing.građ.</i>, posjeduje ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

<hr />

<b>TEČAJEVI IZRADE GRAFIČKE PRIPREME ZA TISAK TE OSNOVNA I NAPREDNA PRIMJENA PHOTOSHOPA</b>
<i>Dr.sc. Dean Valdec, v.pred.</i>